اسکلت فلزی تجاری مسکونی، پیچ و مهره ای در سعادت آباد تهران

اسکلت فلزی تجاری مسکونی سعادت آباد تهران